الکترونیک

یکسوکننده های تمام موج با دیود دوبل

یکسوکننده های تمام موج با دیود دوبل : 

در این نوع یکسو کننده از دو عدد دیود و یک ترانس با خروجی سه سر که سر وسط نسبت به دروسر کناری 180 درجه اختلاف فاز داشته باشد ودوسر طرفین ترانس نسبت به پایه وسط باید کاملاً متعادل باشند یعنی دامنه وتوان و بازدهی هردو سیم پیچ یکسان باشد . 

[center]
[/CENT 

همچنانکه از مدار و شکل موج های آن استنباط می شود میزان بازدهی این یکسو کننده دوبرابر یکسو ساز نیم موج می باشد . بنا براین در مدارات با مصرف جریان زیاد ازمی توان از این یکسو کننده استفاده نمود . 
مزیت این یکسو ساز نسبت به یکسو کننده های نیم موج هم در بازدهی و هم در کم شدن ریپل می باشد زیر همچنانکه در مقایسه دو شکل موج یکسو ساز نیم موج و یکسو ساز تمام موج مشخص می شود فرکانس یکسو ساز نیم موج 50 هرتز و فاصله دو نیم سیکل از هم به اندازه 20 میلی ثانیه بدون خروجی می باشد در حالیکه فرکانس خروجی یکسو سازهای تمام موج 100 هرتز می باشد و بدلیل داشتن اختلاف فاز دوسر طرفین ترانس هر دو نیم سیکل در کنار هم قرار گرفته موجب افزایش بازدهی دوبرابر نسبت به یکسو سازنیم موج می شود .
یکسو کننده تمام موج پل : 
دراین یکسو کننده از چهار عدد دیود در آرایش پل وبا ترانس خروجی دو سر ویا بسته به مقدار ولتا‍ مورد نیاز ممکن است برق شهر را مستقیماً یکسو نموده و در منابع تغذیه مورد استفاده قرار داد .  


شکل موج ورودی برق شهر 50 هرتز دامنه این موج ولتاژ ورودی به پل را تعیین می کند که می دانیم رابطه این موج با ولتاژ قابل اندازه گیری در رابطه زیر قابل مقایسه می باشد . 

Vrms= VP/1.4142

در این رابطه Vrms ولتاژ موثر است که باولت متر AC قابل اندازه گیری است . 
و VP درواقع ماکزییم دامنه شکل موج برق شهر است . 

شکل موج خروجی پل بعد از یکسو سازی و قبل از وصل خازن صافی 

 

مزیت این یکسو کننده نسبت به یکسو کننده تمام موج با دیود دوبل این است که نیازی به ترانس با خروجی سه سر نداشته و از هردو نیم سیکل برق شهر نیز استفاده می شود . بنا براین شکل موج خروجی این یکسو ساز نیز مانند یکسو ساز تمام موج دیود دوبل می باشد . 
با مقایسه شکل موج خروجی و ورودی نیز متوجه می شویم در طول مدت زمان یک سیکل دو پیک در خروجی ظاهر می شود یعنی فرکانس شکل موج خروجی برابر 100 هرتز می باشد پس خروجی این یکسو ساز نیز بازدهی دوبرابر نیم موج را دارد . و مورد استفاده این یکسو ساز نیز همانند یکسو ساز دوبل دیود در مداراتی که مصرف جریان زیادی دارند قابل استفاده می باشد .